Học SQL Server cơ bản, lệnh SQL Server và các ví dụ minh họa rõ ràng để bạn hiểu cách sử dụng lệnh SQL Server.

MS SQL Server là hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) của Microsoft. Nó được xây dựng cho các chức năng cơ bản như lưu trữ dữ liệu do nhu cầu sử các phần mềm theo mô hình khách - chủ. MS SQL Server có thể chạy được trên một hoặc nhiều máy dùng chung mạng.

Các bài hướng dẫn nằm trong phần này sẽ giải thích một số khái niệm cơ bản và nâng cao của SQL Server như cách tạo, khôi phục dữ liệu, đăng nhập, chỉ định quyền truy cập… Mỗi chủ đề sẽ được giải thích kèm ví dụ minh họa.

Trong chùm bài hướng dẫn về SQL Server này chúng tôi cũng sẽ nói về Transact-SQL (T-SQL) - một phần mở rộng của SQL được sử dụng trong SQL Server. T-SQL gần như gắn liền với ngôn ngữ SQL nhưng có thêm cấu trúc lập trình vốn không phải bản chất của SQL. Chùm bài sẽ bắt đầu bằng các lệnh cơ bản như cách lấy dữ liệu cho tới các nhiệm vụ nâng cao hơn như tạo bảng, đăng nhập, hàm…

Tất cả những ai muốn học về SQLServer và ứng dụng vào thực tế đều có thể đọc những bài hướng dẫn này. Để hiểu rõ hơn, bạn nên cài SQL Server lên máy tính và làm theo các ví dụ trong bài hướng dẫn.

Dưới đây là danh sách các bài học SQL Server, bạn nhấp vào tên để mở bài học nhé.

MS SQL SERVER CƠ BẢN:

1. MS SQL Server là gì?

2. Các phiên bản MS SQL Server

3. Tìm hiểu về kiến trúc của MS SQL Server

4. Hướng dẫn cài đặt MS SQL Server

5. Quản lý MS SQL Server bằng Management Studio

CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG MS SQL SERVER:

6. Các cách đăng nhập cơ sở dữ liệu trên MS SQL Server

7. Cách tạo cơ sở dữ liệu trong MS SQL Server

8. Cách chọn cơ sở dữ liệu trong MS SQL Server

9. Cách xóa cơ sở dữ liệu trong MS SQL Server

10. Cách tạo bản sao dữ liệu trong MS SQL Server

11. Cách khôi phục cơ sở dữ liệu trong MS SQL Server

12. Cách tạo người dùng trong MS SQL Server

13. Giám sát cơ sở dữ liệu trong MS SQL Server

14. Cách khởi động và dừng các dịch vụ trong MS SQL Server

15. High Availability - Tính sẵn sàng của MS SQL Server

16. Dịch vụ tạo báo cáo trong MS SQL Server

17. Execution Plans - Kế hoạch thực thi trong MS SQL Server

18. Các dịch vụ tích hợp trong MS SQL Server

19. Các dịch vụ phân tích trong MS SQL Server

CÁC LỆNH SQL SERVER CƠ BẢN:

20. Lệnh SELECT trong SQL Server

21. Mệnh đề FROM trong SQL Server

22. Các toán tử so sánh trong SQL Server

23. Mệnh đề WHERE trong SQL Server

24. Mệnh đề ORDER BY trong SQL Server

25. Điều kiện AND trong SQL Server

 • Hàm SYSTEM_USER trong SQL Server Hàm SYSTEM_USER trong SQL Server
  Câu lệnh SYSTEM_USER trả về thông tin tên đăng nhập của người dùng hiện tại trong cơ sở dữ liệu SQL Server.
 • Hàm USER_NAME trong SQL Server Hàm USER_NAME trong SQL Server
  Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách sử dụng hàm xử lý câu lệnh USER_NAME trong SQL Server với cú pháp và những ví dụ cụ thể để dễ hình dung và nắm bắt hàm tốt hơn
 • Hàm SESSION_USER trong SQL Server Hàm SESSION_USER trong SQL Server
  Câu lệnh SESSION_USER trả về tên người dùng của phiên hiện tại trong cơ sở dữ liệu SQL Server.
 • Hàm NULLIF trong SQL Server Hàm NULLIF trong SQL Server
  Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách sử dụng hàm xử lý hàm NULLIF trong SQL Server với cú pháp và những ví dụ cụ thể để dễ hình dung và nắm bắt hàm tốt hơn.
 • Hàm ISNUMERIC trong SQL Server Hàm ISNUMERIC trong SQL Server
  Hàm ISNUMERIC trong SQL Server kiểm tra xem giá trị của biểu thức được truyền vào có phải giá trị số hợp lệ hay không, nếu có ISNUMERIC trả về 1, ngược lại sẽ trả về 0.
 • Hàm ISNULL trong SQL Server Hàm ISNULL trong SQL Server
  Trong SQL Server, hàm ISNULL cho phép bạn trả về một giá trị thay thế khi một biểu thức truyền vào là NULL.
 • Hàm ISDATE trong SQL Server Hàm ISDATE trong SQL Server
  Hàm ISDATE trong SQL Server kiểm tra xem biểu thức được truyền vào có phải giá trị thời gian hợp lệ hay không, nếu có ISDATE trả về 1, ngược lại sẽ trả về 0.
 • Câu lệnh CURRENT_USER trong SQL Server Câu lệnh CURRENT_USER trong SQL Server
  Câu lệnh CURRENT_USER trả về tên của người dùng hiện tại trong cơ sở dữ liệu SQL Server.
 • Câu lệnh COALESCE trong SQL Server Câu lệnh COALESCE trong SQL Server
  Câu lệnh COALESCE trả về biểu thức có giá trị khác NULL đầu tiên trong số những biểu thức được truyền vào.
 • Câu lệnh CASE trong SQL Server Câu lệnh CASE trong SQL Server
  Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách sử dụng hàm xử lý câu lệnh CASE trong SQL Server với cú pháp và những ví dụ cụ thể để dễ hình dung và nắm bắt hàm tốt hơn.
 • Kiểm tra thông tin phiên bản trong SQL Server Kiểm tra thông tin phiên bản trong SQL Server
  Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách sử dụng truy vấn @@VERSION để kiểm tra thông tin phiên bản SQL Server đang sử dụng.
 • Hàm TRY_CONVERT trong SQL Server Hàm TRY_CONVERT trong SQL Server
  Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách sử dụng hàm chuyển đổi kiểu dữ liệu TRY_CONVERT trong SQL Server với cú pháp và những ví dụ cụ thể để dễ hình dung và nắm bắt hàm tốt hơn.
 • Hàm TRY_CAST trong SQL Server Hàm TRY_CAST trong SQL Server
  Bài viết sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách sử dụng hàm chuyển đổi kiểu dữ liệu TRY_CAST trong SQL Server với cú pháp và những ví dụ cụ thể để dễ hình dung và nắm bắt hàm tốt hơn.
 • Hàm CONVERT trong SQL Server Hàm CONVERT trong SQL Server
  Hàm CONVERT trong SQL Server cho phép bạn có thể chuyển đổi một biểu thức nào đó sang một kiểu dữ liệu bất kỳ mong muốn nhưng có thể theo một định dạng nào đó (đặc biệt đối với kiểu dữ liệu ngày).
 • Hàm CAST trong SQL Server Hàm CAST trong SQL Server
  Hàm CAST trong SQL Server chuyển đổi một biểu thức từ một kiểu dữ liệu này sang kiểu dữ liệu khác.
 • Hàm YEAR trong SQL Server Hàm YEAR trong SQL Server
  Hàm YEAR trong SQL Server trả về một số nguyên có 4 chữ số là giá trị năm trong mốc thời gian được truyền vào.
 • Hàm MONTH trong SQL Server Hàm MONTH trong SQL Server
  Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách sử dụng hàm xử lý datetime MONTH() trong SQL Server với cú pháp và những ví dụ cụ thể để dễ hình dung và nắm bắt hàm tốt hơn.
 • Hàm GETUTCDATE trong SQL Server Hàm GETUTCDATE trong SQL Server
  Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách sử dụng hàm xử lý datetime GETUTCDATE() trong SQL Server với cú pháp và những ví dụ cụ thể để dễ hình dung và nắm bắt hàm tốt hơn.
 • Hàm GETDATE trong SQL Server Hàm GETDATE trong SQL Server
  Hàm GETDATE trong SQL Server trả về ngày tháng năm hiện tại của hệ thống.